فضای مفید بیشتر

ایجاد دیوار دو جداره ۱۴ سانتی متری با این محصول


وزن کم

پلی استایرن تشکیل دهنده ۷۰ درصد از حجم بلوک


عایق رطوبتی و حرارتی

وجود عایق پلی استایرن به قطر ۱۰ سانتی متر در هسته اصلی بلوک

عایق صدا

جذب صدا در جداره های بلوک توسط پلی استایرن


پروژه های اجرایی